وحدت نوين جهاني و اجمالي ازهدفها ومرام آن


اساسي ترين مرام وحدت همانا اتحاد و اتفاق اديان است که درطي جزوه « پيشنهادات سودمند » بيان گرديده ونيازی بتکرارنيست .

منظوروحدت آنست که همه روشنفکران جهان ازهردين وآيين دست اتحاد بيکديگردهند و درکلمه مشترک خداپرستي واصولي که همه اديان در آن متفق هستند بکوشند تا بوسيله بهترين تعليمات الهي با کمک پديده های دانش امروز خداپرستي رابنحوی که قابل فهم وقبول همه افرادجهان مخصوصا دانشمندان باشددرجهان تبليغ کنند .

 مابتمام اديان آسماني احترام ميکنيم وپيروان آنهارامحترم ميشماريم واميداست اتحادواتفاق وهماهنگي اديان در اصول مشترک بالاخره باين نتيجه منتهی گردد که علما و بزرگان و روشنفکران اديان جهان درطی سمينارها و کنفرانسها و جلسات برادرانه کليه کتب آسمانی را بررسی کرده و بدون تعصب و با بينظری پس از استمداد ازعقل ودانش بهترين حقايق را استخراج نموده و در معرض اطلاع جهانيان قراردهند .

 « وحدت نوين جهانی » ميکوشد اصول خداپرستی رابرطبق آخرين پديده های علم و دانش بجهانيان عرضه داردوآثاری که تاکنون دراين باره ازطرف پيشتازان وحدت بصورت کتاب يامجله يامقالات چاپ شده بخوبي نشان ميدهد که اين نيت مقدس را باچه ميزان وارزشی تلقی ميکنيم واميداست باخواست خداوند درآينده مطالب بسيار جالبتروعاليتری که موزون با بزرگترين کشف های علم ودانش باشددراختيار جهانيان قراردهيم . « وحدت نوين جهانی » ميکوشدوحدت عالم لايتناهی رابادلايل قوی طبيعی که همگی موافق با عقل وعلم است نشان دهد و کاملا باثبات رساند که اين بشر بوسيله همين عوامل طبيعی که دراطراف اوست باافراد همنوع خودوباحيوانات ونباتات و موجودات زمينی وهمچنين از راه کره زمين بسلسله مراتب باکرات ديگروکهکشانهاوسحابيهاوعالم لايتناهی ارتباط وپيوند ناگسستنی دارد بطوريکه پهنه عالم وجود جزيک پيکره متحد چيزی نيست وبااجزا خود اتصال واتحاد کامل دارد .

 « وحدت » نشان ميدهد که مرگ جزتحولی نيست وعناصری که خميره عالم راتشکيل ميدهند و نيروهايي که حيات عناصر را تامين ميکنند همکی در طی عمرلايزال عالم بيکديگر تبديل شده بصورت موجودات گوناگون در ميايند و پس ازاينکه وظايف خودراانجام دادند باشکال ديگرظاهرميشوند و باين ترتيب موادوعناصرتشکيل دهنده اجسام واشياءعالم دائما ازمدت بي انتها که اصولا آغازو پايان برای آن متصور نيست بصورت موجودات مختلف بيرون می آيد و جلوه های گوناگون نشان ميدهد .

 روح که امرواحد الهی ومربوط به خداونداست نيرويي است که اجسام عالم را بحرکت مياندازد وباهرجسمی برطبق سازمان آن جسم کارميکند وبا اينکه اجسام ازروح وجسم وقالب مثالی تشکيل شده اند اين تقسيم بندی بمنظور انجام وظيفه است و درباطن حقيقت آنها يکيست چنانکه هيولا وصورت وخميره وشکل وماده و تحولات آن که فلاسفه وحکمای سابق ازهم جدا مي پنداشتند درواقع يک نيروويک حقيقتند منتها بنابر مقتضای انجام وظيفه بصورت های مختلفه جلوه نموده و نامهای گوناگون دريافت داشته اند .

 دراموراقتصادی که بنيان اساسی اجتماعات بشری است وحدت نظرات روشنی دارد که طبعيت از آنها باعث آسودگی خيال ونظم خانواده است و برطبق همان نظم انتظام جامعه و ملتها نيز برقرار خواهد شد .

 درموضوع سرنوشت وحدت عقيده مند است که درعالم لايتناهی نقشه واحد بکاررفته چنانکه دريک کارخانه بزرگ نظم خاصی برقراراست و تمام اجزا عالم که کره زمين وموجودات آن جزِء بسيار کوچکی از آن هستند ناچارند بر طبق برنامه کلی عالم رفتار نمايند و اگر چنين نباشد حفظ نظم عالم ميسر نيست زيرا سراسر عالم لايتناهی با زنجيرها و پيوندهای محکم بهم پيوسته و خودسری و تکروی يک فرد بهمه عالم لطمه ميزند . بنابراين سرنوشت يک مطلب عجيبی نيست ومقصودازآن برنامه ايست درعالم که بوسيله نيروهايی که عالم را اداره ميکنند انجام ميگردد . سرنوشت مخالف با کوشش نيست. زيرا تا انسان کوشش نکند تقدير انجام نميگيردوآن نيرويي که انسان راواداربکوشش مينمايدعدم اطلاع از آينده است که چون از برنامه آتيه خود خبرندارد ناچاراست بکوشد . آنچه از کوشش او موافق برنامه سرنوشت باشد انجام ميگردد و آنچه نباشد نميشود . بهمين لحاظ است که برخی از اعمال انسان بنتيجه ميرسد و بعضی نميرسد وحتی برخی دعاهای او صورت وقوع مييابد و برخی بي نتيجه ميماند .

 تبليغ و هدايت خواه درعاليترين درجات آن که از ناحيه پيامبران است تا پند و اندرزی که از طرف افراد صورت ميگيرد با وجود سرنوشت واجب است زيرا راهنما و مبلغ سخنان هدايت آميزرا ميگويد ولي نتيجه بخشی آن بسته بسرنوشت است وآن کسان که بايدهدايت شوند ميشوند وکسانی که بايد گمراه  بمانند قبول نميکنند واگرناصح پند ندهد سرنوشت هدايت بلاعمل خواهد ماند .

 وحدت ثابت می دارد که ازابتدای تولد هرفردی با مکانيسم مغزی خاص بدنيا مِيايد که همان وضع مغزی شغل و وظيفه او را در دنيا معين ميکند ونظم تقسيم وظايف در جامعه بوسيله همين سرشتی است که بدست بشر نيست . بعدا محيط يا پيش آمدهای غيراختياری زندگی کمکی بتکميل سرشت ميکند که نام اين اتفاقات را سرنوشت ميناميم و سرشت وسرنوشت تشکيل جبر خلقت را ميدهد .

 در مسئله وجودداشتن برخی تيرگی های ظاهری وتاريکی وبلايا وتبه کاريها که بنظرميرسدوحدت عقيده منداست که چون نيروی ديگری جز نيروی بيهمتای خداونددرعالم نيست لذا بايستی جهان فکر خودرا نسبت به اينگونه امور که خلاف ميدانند تغيير دهند  .

 درامور اخلاق و فضائل فردی وحدت نوين معتقد است که وقتی افراد بشربا منطق قوی و دلائل روشن علمی پی بردند که از ساير افراد انسان و موجودات ديگر جدائی ندارند روش آنها نسبت همنوعان خويش بر پايه انسانيت ، محبت ، رأفت ، صبر ، مدارا ، گذشت ، فداکاری مستقر خواهد گرديد و نفع آنها را سود خود وزيان آنهارا ضرر خود خواهنددانست و حتی نسبت به حسن خلق ومهربانی نيز که جزء اعمال خير ميباشد مراقبت وتوجه خواهند داشت و بحيوانات نيز نظررأفت و مساعدت مبذول خواهند نمود .

 درمورد مکافات و مجازات وحدت معتقد است که عمل زشت در دنيا نيز جزا داده ميشود و آن « انتقام شخصی » است که عکس العمل طبيعی اعمال خلاف ميباشد . بعلاوه قالب مثالی که يکی از سه نيرویانسان است (جسم ، قالب مثالی و روح) پس از تحول (مرگ) تمام اعمال وافعال انسان را که مانند فيلم سينما ثبت و ضبط کرده در معرض نمايش خواهد گذارد و ازاين راه مجازاتی شديد يا پاداشی ارزنده بفاعل آن اعمال داده خواهد شد

مطالب بسيار مهم ديگر نيز در عالم حکمت و آفرينش وعلم وجود دارد که وحدت در همه آنها اظهار نظر روشن وقاطع و جامع ابراز ميدارد و درامور عملی زندگانی نيز مانند اقتصاديات و ازدواج و روابط جنسی وحسن اداره جامعه ووظائف وتکليف فردی واجتماعی وغير آنها نظرات صحيح و مشخص وروشنی دارد . هريک ازموضوعاتی که در اينجا بطور مختصرو فهرست وار اشاره شد وبسياری مطالب ديگر که حتی مجال ذکر نام واشاره به آنرا در اين کتاب نداريم بايستی با تفصيل بيان شود تا خوب معلوم گردد . با اين چند کلمه مختصر نميتوان حقايقی را که قرنها در نظر بشرمجهول ومبهم مانده مانند مسائل مهم جبر و اختيار - آکل و مأکول - خالق و مخلوق ، نيک و بد و غيره اثبات کنيم واميد است مطالبی که تا کنون در ساير کتب و نوشته های وحدت بطبع رسيده يا بعد از اين بخواست خداوند طبع خواهدشد مورد استفاده همه افراد بشر واقع شود تا هيچ نقطه ابهامی در فهم آنها باقی نماند و بوسيله ترجمه اين نوشته ها بألسنه مختلفه همه افراد کره زمين از اين حقايق بهره کافی گيرند .

بنابراين، آنچه از خوانندگان عزيزاين مختصر انتظارميرود آنست که با ما درتماس بوده وساير نوشته ها ومطالبی راکه تا کنون انتشار داده ايم مطالعه کنند و به کتب وآثاری که منتشر خواهد شد بديده دقت و موشکافی نظر بياندازند . اميد که از اين صرف وقت کاملا راضی و خشنود باشند . 


کليه مندرجات اين سايت متعلق به وحدت نوين جهاني بوده و هرگونه نسخه برداري از آن بدون اجازه کتبي از موسسين ممنوع است
© www.VahdatNavinJahani.org