بااجازه مافوق ترين نيروي قدرت و عظمت
يک محيط سعادت درخشنده وحدت نوين جهاني

وحدت نوين جهاني تشکيلاتي است منظم که تمام مخلوقات عالم را به اتحاد ودوستي دعوت نموده و هدف آن يکتا پرستي از طريق خود شناسي و وحدت اديان است.تشکيلات وحدت نوين جهاني و اعضاي آن بر طبق اساسنامه مندرج در وب سايت به هيچ وجه مجاز به شرکت و مداخله در سياست هاي مخرب نبوده و سياستي بجز شناخت عالم و خالق آن ندارند./>اين وب سايت تنها وب سايت رسمي و قانوني وحدت نوين جهاني بوده که منحصرا متعلق به اين سازمان ميباشد . استفاده از کليه مندرجات و نام و آرم ثبت شده آن و همچنين درج و انتشار کتب و نشريات گوناگون و انتصاب هرگونه مطلب بنام وحدت نوين جهاني در رسانه هاي عمومي ويا اينترنتي بدون اجازه کتبي از مسئولين اين سازمان مردود و غير قانوني است . بديهي است اين سازمان هيچگونه مسئوليتي دراين موارد نداشته و مسئوليت مستقيما مربوط به عاملين متخلف خواهد بود